Namaz dûaları tam liste

Sübhâneke Duâsı

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik

ve tebârakesmük

ve teâlâ ceddük ( + )

ve lâ ilâhe ğayrük.


(+)=(vecelle senâük) bölümü sadece cenaze namazlarında (ve teâlâ ceddük'ten sonra) eklenerek okunur.


Anlamı :

Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın.

Seni daima böyle tenzih eder ve överim.

Senin adın mübarektir.

Varlığın her şeyden üstündür.

Senden başka ilah yoktur.


****


Et-Tahıyyâtü Duâsı

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.

Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü

ve rahmetullâhi ve berakâtüh,

Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.

Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh

ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.


Anlamı : Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler Allâh-ü Te'âlâ'ya mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve Allah'ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun. Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ birdir ve yine şahâdet ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve Rasûlüdür.


****


Salli Duası

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.

Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim.

İnneke hamidün mecîd.

Anlamı :Ey Allah'ım! İbrâhîm'e “Aleyhisselâm” ve âline (ailesine) rahmet ettiğin gibi, (Efendimiz) Muhammed'e “aleyhisselâm” ve âline de rahmet eyle. Muhakkak Sen hamîd (övülen) ve mecîdsin( şanı büyük ).


****


Bârik Duası

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.

Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim.

İnneke hamidün mecîd.

Anlamı : Ey Allah'ım! İbrâhîm'e “Aleyhisselâm” ve âline bereketler ihsan ettiğin gibi, (Efendimiz) Muhammed'e (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ve âline de bereketler ihsan eyle. Muhakkak Sen hamîd (övülen) ve mecîd'sin (şanı büyük).


*****


Rabbenâ Duâsı

Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten

ve fil' â*hireti haseneten ve gınâ azâbennâr.

Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Anlamı : Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Ey Rabb'im, merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle muamele eyle.

Not: *h şeklinde yazılan h harfi boğaz hırıltatılarak çıkartılır.


*****


Rabbenâğfirli Duâsı

Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye

ve lil-mü'minîne yevme yekumü'l hisâb.

Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Anlamı : Ey bizim Rabb'imiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde bağışla. Ey Rabb'im merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle muamele eyle.


*****


1. Gunût Duâsı

Allâhümme innâ nesteînüke

ve nestağfirüke ve nestehdîke.

Ve nü'minü bike ve netûbü ileyke.

Ve netevekkelü aleyke

ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke

ve lâ nekfürük

ve  na*hleu ve netrükü men yefcürük.


Anlamı : Allahım! Sen'den yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen'i hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.


*****


2. Gunût Duâsı

Allâhümme iyyâke na'büdü

ve leke nüsallî ve nescüdü

ve ileyke nes'â ve  na*hfidü

nercû rahmeteke

ve  na*hşâ azâbeke

inne azâbeke bilküffâri mülhıg.


Anlamı : Allah'ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz. Namazı yalnız Sen'in için kılarız, ancak Sana secde ederiz. Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz Sen'in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

Not: *h şeklinde yazılan h harfi boğaz hırıltatılarak çıkartılır.Not: Gunût duâlarını bilmeyenler öğrenmelidir , öğreninceye kadar yerine Fatiha Sûresi'ni okuyabilirler.


*****


Âmentü Duâsı

Amentü billahi ve melâiketihi,

ve kütübihî ve rusülihî ve'l yevmi'l- â*hıri

ve bi'l-kaderi, hayrihî ve şerrihi mina'llâhi teâlâ

ve'l-ba'sü ba'de'l mevt.

Haggun, Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh

ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühü.

Anlamı: Ben Allâh-ü Te'âlâ'ya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere ; hayır ve şerrin Allâh-ü Te'âlâ'nın yaratmasıyla olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilmek de haktır. Ben şahadet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ'dan başka ilâh yoktur. Ve yine şahadet ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve peygamberidir.

Not: *h şeklinde yazılan h harfi boğaz hırıltatılarak çıkartılır.

Bilgisayarınızda Namaz Hocası kitabı bulunsun isterseniz, kitabı PDF olarak aşağıdan kolayca indirebilirsiniz


http://namazhocası.com/namazhocasiindir.pdf  

 

 

Etiketler: Namaz duaları tam liste , Sübhâneke Duâsı , Et-Tahıyyâtü Duâsı , Salli Duası , Bârik Duası , Rabbenâ Duâsı , Rabbenâğfirli Duâsı , 1. Gunût Duâsı , 2. Gunût Duâsı , Âmentü Duâsı ,
Tüm Hakları Saklıdır.
© 2012