Namaz tesbihatlarının anlamı

"SübhanAllah" Anlamı: Allah noksan sıfatlardan uzaktır. 

"Elhamdülillah" Anlamı: Hamd Allah'adır.

"Allah-ü Ekber" Anlamı: Allah en büyüktür.

"Sübhane Rabbiyel Azim" Anlamı: Ey büyük Rabb'im! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

"SemiAllahü limen hamideh" Anlamı: Allah kendisine hamd edenleri işitti (kabul etti).

"Rabbena leke'l-hamd" Anlamı: Ey Rabbimiz! Her türlü hamd ancak sanadır.

"Sübhane Rabbiye'l-alâ" Anlamı: Ey Yüce Rabb'im! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

"Esselamü aleyküm ve rahmetullah" Anlamı: Allah'ın selamı üzerinize olsun.

"Allahümme ente's-selamü ve minke's-selam tebarek-te ya-zel celali vel ikram"   Anlamı: Allah'ım! Sen kurtuluş merciisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey azamet ve kerem sahibi Allah'ım! Senin şanın çok yücedir.

"Alâ Resulina Muhammedin salavât"  Anlamı: Salat Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)'in üzerine olsun.

"SübhanAllahi ve'l-hamdülillahi vela ilahe illAllahu vAllahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim"  Anlamı: Allah eksik sıfatlardan uzaktır. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Allah'tan başkasında güç ve kudret yoktur.

"Lailahe illAllahü vahdehüla şerikeleh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadir"   Anlamı: Eşsiz olan ve ortağı olmayan Allah'tan başka ilah yoktur. Hükümranlık Onundur, hamd Onadır ve O her şeye güç yetirendir.

"Subhane Rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-vehhab" Anlamı: Çok bahşedenlerin en yücesi olan Rabb'im! Sen noksan sıfatlardan münezzehsin.

"Amin"  Anlamı: (Duamın kabul olacağına) Ben inanıyor, güveniyorum.


Namaz tesbihatları nasıl yapılır? :

Tüm vakit namazlarının selamı verildikten sonra, "Allâhümme entesselâmü ve minkesselâm tebarekte yâ zel celâli vel ikrâm." duâsı okunur.

Tesbih çekmeye başlamadan önce şöyle duâ edilir :

"Alâ Rasûlinê salâvat" denir ve herkes içinden şu salâvatı okur Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed "

Daha sonra “ Sübhân Allâhi vel hamdü lillâhi velâ ilâhe illAllâhü vAllâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil aziym” denir.

 

Herkes içinden besmele çekerek Ayetel Kürsi’yi okur. Okuma bitince, SadagAllahülazim denir.

 

Tesbih çekerken :

"Zülcelali SübhânAllâh" ( 33 kere SübhanAllâh denir)

"Zülkemâlil Hamdülillâh" (33 kere Elhamdü lillâh denir)

"Zül Kudretillahü Ekber" ( 33 kere Allâh-ü Ekber denir)

Dua etmeden önce

Allâh-ü Ekber, Lâ ilâhe illAllâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadir denir ve herkes kendi istediği şekilde, Allâh-ü Te'âlâ'ya duâ eder.


 

Üç defa Eûzü billahis-semî’il alîmi mineşşeytânirracîm” okunur ve besmele ile birlikte Haşir Sûresinin son üç ayeti okunursa 70 bin melek (sabah okunmuşsa akşama kadar, akşam okunmuşsa sabaha kadar) o kişiyi korur ve ona tesbih ederler ve o gün veya o gece vefat ederse, o kişi hükmen şehid olur. (Hadis-i Şerif)

Haşir sûresi 22. - 23. - 24.Ayet

Okunuşu:

22. HüvAllahüllezî lâ ilahe illa hüve Alimulğaybi veşşehadeti hüverrahmanurrahîm.
23.HüvAllahüllezî lâ ilahe illa hüvel melikül guddusüs selamül mü'minül müheyminül 'azîzül cebbarül mütekebbir sübhanAllahi ammâ yüşrikûn.
24.Hüvallahül *haligul-bariül müsavvirü lehûl esma-ülhüsnâ yûsebbihü lehü ma fiyssemavati vel'ard. Ve hüvel'azîzülhakîm. (SadagAllahülaziym)

Anlamı : O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân'dır, Rahîm'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal ,her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenilen, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.


 

Yatsı namazanından sonra :

''Kim Bakara sûresi'nin son iki ayetini okursa sabaha kadar ibadet etmiş sayılır'' (Hadis-i Şerif). Bu iki ayet Miraç gecesinde vasıtasız olarak, bizzat Allâh-ü Te'âlâ tarafından Peygamberimize bildirilmiş olan iki ayettir.

Bakara sûresinin son iki ayeti ( 285. - 286. Ayet )

Okunuşu:

285.Amenerrasulü bimâ ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü'minûn, küllün âmene billahi vemelâiketihi ve kütübihi ve rusülihi, lâ nüferrigu beyne ehadin min rusülih, ve gâlu semiğ'nâ ve atağ'nâ ğufrâneke rabbenâ ve ileykelmasîr.

286.Lâ yükellifullahü nefsen-illâ vüs'aha, lehâ mâ kesebet ve aleyhâmektesebet, rabbenâ lâtüâhıznâ innesînâ ev ahtâ'nâ, rabbenâ velâ tahmil aleynâ ısran kemâ hamelteh? alellezîne min gablinâ, rabbenâ velâ tühammilnâ, mâlâ tâkatelenâ bih, va'fü annâ, vağfirlenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel gavmil kâfirîn. (SadagAllahülaziym)

 

Bakara sûresi'nin son iki ayeti   ( Amenerrasulü )

Anlamı :

Peygamber, Rabb'inden Kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri, Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz”. Şöyle de dediler “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabb'imiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş, yalnız Sanadır.”

Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek duâ ediniz) “Ey Rabb'imiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabb'imiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme.

Ey Rabb'imiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı!

Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”

 

 

Bilgisayarınızda Namaz Hocası kitabı bulunsun isterseniz, kitabı PDF olarak aşağıdan kolayca indirebilirsiniz

 

http://namazhocası.com/namazhocasiindir.pdf  

 

  


 

Etiketler: Namaz tesbihatlarının anlamı , SübhanAllah ne demektir , Sübhane Rabbiye'l-alâ ne demektir , Allah-ü Ekber ne demektir ,
Tüm Hakları Saklıdır.
© 2012