Sûrelerin Kur'an-ı Kerim sıralaması

 

Sûrelerin Kur'an-ı Kerime göre sıralaması aşağıdaki şekildedir:

1.  Fâtiha

2.  Bakara

3.  Âl-i İmrân

4.  Nisâ

5.  Mâide

6.  En’âm

7.  A’râf

8.  Enfâl

9.  Tevbe

10.  Yûnus

11.  Hûd

12.  Yûsuf

13.  Ra’d

14.  İbrahim

15.  Hicr

16.  Nahl

17.  İsrâ

18.  Kehf

19.  Meryem

20.  Tâ-Hâ

21.  Enbiyâ

22.  Hac

23.  Mü’minûn

24.  Nûr

25.  Furkân

26.  Şu’arâ

27.  Neml

28.  Kasas

29.  Ankebût

30.  Rûm

31.  Lokman

32.  Secde

33.  Ahzâb

34.  Sebe’

35.  Fâtır

36.  Yâsîn

37.  Sâffât

38.  Sâd

39.  Zümer

40.  Mü’min

41.  Fussilet

42.  Şûrâ

43.  Zuhruf

44.  Duhân

45.  Câsiye

46.  Ahkâf

47.  Muhammed

48.  Fetih

49.  Hucurât

50.  Kâf

51.  Zâriyât

52.  Tûr

53.  Necm

54.  Kamer

55.  Rahmân

56.  Vâkı’a

57.  Hadîd

58.  Mücâdele

59.  Haşr

60.  Mümtehine

61.  Saff

62.  Cum’a

63.  Münâfikûn

64.  Teğâbun

65.  Talâk

66.  Tahrîm

67.  Mülk

68.  Kalem

69.  Hâkka

70.  Me’âric

71.  Nûh

72.  Cin

73.  Müzzemmil

74.  Müddessir

75.  Kıyâmet

76.  İnsan

77.  Mürselât

78.  Nebe’

79.  Nâzi’ât

80.  Abese

81.  Tekvîr

82.  İnfitâr

83.  Mutaffifîn

84.  İnşikâk

85.  Bürûc

86.  Târık

87.  A’lâ

88.  Gâşiye

89.  Fecr

90.  Beled

91.  Şems

92.  Leyl

93.  Duhâ

94.  İnşirâh

95.  Tîn

96.  Alak

97.  Kadr

98.  Beyyine

99.  Zilzâl

100.  Âdiyât

101.  Kâri’a

102.  Tekâsür

103.  Asr

104.  Hümeze

105.  Fil

106.  Kureyş

107.  Mâ’ûn

108.  Kevser

109.  Kâfirûn

110.  Nasr

111.  Tebbet

112.  İhlâs

113.  Felâk

114.  Nâs

 

 

Bilgisayarınızda Namaz Hocası kitabı bulunsun isterseniz, kitabı PDF olarak aşağıdan kolayca indirebilirsiniz

 

http://namazhocası.com/namazhocasiindir.pdf  

 

 

Etiketler: Sûrelerin Kur'an-ı Kerim sıralaması , surelerin sıralanışı , Kur'an-ı Kerim'deki Sûrelerin sıralaması ,
Tüm Hakları Saklıdır.
© 2012