Namaz sûrelerinin sıralaması
Namaz sûrelerinin sıralaması

Halk arasında namaz sûreleri olarak en çok bilinen sûrelerin sıralaması yine halkımız arasında bilinen isimleriyle aşağıda verilmiştir. (Tüm Namazlarda Fatiha Suresini bu surelerden önce okumak gereklidir ve vaciptir)

1 = Elem tere keyfe  (FİL SÛRESİ )

2 = Li'î lâfi Gureyş'in (GUREYŞ SÛRESİ)

3 = Era'eytellezî   (MAUN SÛRESİ)

4 = İnnâ a'taynâ  (KEVSER SÛRESİ )

5 = Gul yâ eyyühel kâfirûn  (KÂFİRÛN SÛRESİ)

6 = İzâ ca   (NASR SÛRESİ)

7 = Tebbet   (TEBBET SÛRESİ)

8 = Gul hü    (İHLÂS SÛRESİ )

9 = Gul e'ûzü birabbil felak  (FELÂK SÛRESİ) 

10 = Gul e'ûzü birabbin nas   (NÂS SÛRESİ)

 


 

Namaz kılarken namaz sûrelerini, sırası ile okumak uygundur.

 


Eğer atlanacaksa en az iki sûre atlamak gerekir.

1 - 2 yani Elem tere keyfe' den sonra Li'î lâfi Gureyş'in okunur , 1 - 3 yani Elem tere keyfe' den sonra Era'eytellezî okunmaz 1- 4 yani Elem tere keyfe' den sonra İnnâ a'taynâ okunur.

Atlandığında;  ikinci okunan sûre, birinci okunan sûreden, ayet sayısı olarak daha kısa olmalıdır. 


 

4 rekâtta da Fatiha Sûresinden sonra namaz sûresinin okunduğu (örneğin öğle, ikindi ve yatsı namazı sünnetlerinde 1., 2., 3. ve 4. rekatlarında okunabilecek) sûrelerin örnek sıralamaları aşağıdaki gibidir :

  

Örnek 1- Elem tere keyfe / İnnâ a'taynâ / Gul yâ eyyühel kâfirûn / İzâ ca

Örnek 2- Elem tere keyfe / İnnâ a'taynâ / Gul yâ eyyühel kâfirûn / Gul hü

Örnek 3- Era'eytellezî / İnnâ a'taynâ / Gul yâ eyyühel kâfirûn / İzâ ca

Örnek 4- Era'eytellezî / İzâ ca / Tebbet / Gul hü

Örnek 5- Li'î lâfi Gureyş'in / İzâ ca / Tebbet / Gul hü

Örnek 6- Era'eytellezî/ İzâ ca/ Gul e'ûzü birabbil felak/Gul e'ûzü birabbin nas

Örnek 7- Li'î lâfi Gureyş'in/Gul hü/Gul e'ûzü birabbil felak/Gul e'ûzü birabbin nas

Örnek 8- Gul yâ eyyühel kâfirûn / Gul hü / Gul e'ûzü birabbil felak / Gul e'ûzü birabbin nas

Örnek 9- Tebbet / Gul hü / Gul e'ûzü birabbil felak / Gul e'ûzü birabbin nas

Örnek 10Elem tere keyfe / Li'î lâfi Gureyş'in / Era'eytellezî / İnnâ a'taynâ

 


 

 Örnek :

Öğle namazı için örnek namaz sûre sıralaması olarak yukarıda 1 - 2 - 3 - 4   ile numaralandırılmış ayetler yani  Elem tere keyfe / Li'î lâfi Gureyş'in / Era'eytellezî / İnnâ a'taynâ sıralaması verilmiştir. (Burada örnek 10 sıralaması ile namaz kılınmıştır.)

 


 

Yukarıdaki sayılar ve sıralama , surelerin Kur'an-ı Kerim sıralaması ile karıştırılmamalıdır, bu sıralama için linke tıklayınız: 

http://xn--namazhocas-6ub.com/namaz_hocasi_srelerin_kuran-i_kerim_siralamasi_-b100.html

 

 

 

Namazda okunan sûrelerin okunuşu : 

 

FATİHA SÛRESİ  Okunuşu: 

Bismillâhirrahmânirrâhîm.Elhamdü lillâhi rabbil' alemîn. Errahmânir'rahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în, İhdinassırâtel müstakîm.  Sırâtellezîne en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. (Amin)

Anlamı :Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Hamd, âlemlerin Rabb'i, Rahman, Rahîm ve din gününün (kıyâmet günü) sahibi olan Allah'a mahsustur. Yalnız Sana ibadet eder, yalnız Sen'den yardım isteriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazâba uğrayanların ve sapkınların yoluna değil.

****

FİL SÛRESİ  Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrâhîm. 

Elem tere keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl. Elem yec'al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâretin min siccîl. Fece'alehüm ke'asfin me'kûl.

Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.( Ey Resûlüm !) Rabb'inin, fil sahiplerine (fillerle donatılmış Ebrehe ordusuna) neler ettiğini görmedin mi? O, bunların kötü plânlarını boşa çıkarmadı mı? O, bunların üzerine bölük bölük ebabil kuşlarını gönderdi. Ki bunlar, onlara (fil sâhiplerine) pişmiş çamurdan (yapılmış) taş atıyordu. Derken (Allah) onları yenik ekin yaprağı gibi (delik, deşik) yapıverdi.

****

GUREYŞ SÛRESİ   Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrâhîm

Li'î lâfi Gureyş'in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya'büdû rabbe hâzelbeyt Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min *havf.

Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı, Onlar'ı kışın (Yemen'e) ve yazın (Taif'e) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için (Kureyşliler de) kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan, bu evin (Kabe'nin) Rabb'ine, kulluk etsin. Not: *h şeklinde yazılan h harfi boğaz hırıldatılarak çıkartılır.

****

MAUN SÛRESİ  Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrâhîm.

Era'eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm. Ve lâ yehuddu alâ ta'âmilmiskîn. Feveylün lilmüsallîn Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. Ellezîne hüm yürâ üne. Ve yemne'unel mâ'ûn.

Anlamı :Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Dini (Müslümanlığı) yalanlayanı (''Din yalandır'' diyen Ebu Cehil'i) gördün mü? İşte yetimi iten, yoksulu doyurmayı özendirmeyen de O kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar, yardıma (zekat, sadaka ve komşu yardımlaşmasına ) bile engel olurlar.

****

KEVSER SÛRESİ  Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrâhîm.

İnnâ a'taynâ kelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel'ebter.

Anlamı :Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Yâ Muhammed! (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Şüphesiz , Biz sana kevseri (pek çok nimeti) verdik. Onun için Rabb'ine namaz kıl ve kurban kes. Asıl sonu olmayanlar (soyu devam etmeyecekler) onlardır.(Sana ''evlatsız'' diyenlerdir.)

****

KÂFİRÛN SÛRESİ Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrâhîm.

Gul yâ eyyühel kâfirûn. Lâ â'büdü mâ ta'büdûn. Ve lâ entüm âbidüne mâ a'büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Leküm dînüküm veliye dîn.

Anlamı :Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Yâ Habîbim! Onlara de ki: Ey kâfirler! Ben sizin kulluk ettiklerinize (putlarınıza) kulluk etmem. Siz de Benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.Ben de sizin kulluk ettiğinize kulluk edecek değilim. Siz de Benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, Benim dinim Bana'dır.

****

NASR SÛRESİ  Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrâhîm.

İzâ câe nasrullâhi velfeth. Ve raeytennâse yed*hulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirhü İnnehü kâne tevvâbâ.

Anlamı : Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Yâ Muhammed ! (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Allah'ın yardımı ve fethi (Mekke'nin fethi) gelince, Sen de insanların bölük bölük Allah'ın dinine (Müslümânlığa) girdiklerini görünce, hemen Rabb'ini hamd ile tesbîh et. O'ndan bağışlanmayı iste. Şüphesiz ki O, tövbeleri çok kabul edendir. Not: *h şeklinde yazılan h harfi boğaz hırıldatılarak çıkartılır.

****

TEBBET SÛRESİ  Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrâhîm.

Tebbet yedâ Ebî Lehebin ve tebb. Mâ ağnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte Leheb Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cîdihâ hablün min mesed.

Anlamı : Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Ebû Leheb'in iki eli kurusun. Ve kurudu. O'na ne malı fayda verdi ne de kazandığı. O bir alevli ateşe girecektir. Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde, sırtında odun taşıyan karısı da (ateşe girecektir).

****

İHLÂS SÛRESİ  Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrâhîm.

Gul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad. (yekün lehû , tecvitli olarak, yeküllehû okunur)

Anlamı : Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Ya Muhammed ! (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) de ki: O, Allah bir dir, Samed dir (Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin kendisine muhtaç olduğu). O, doğurmamıştır, doğurulmamıştır. Hiçbir şey, O'nun dengi ve benzeri değildir.

****

FELÂK SÛRESİ  Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrâhîm.

Gul e'ûzü birabbil felag.  Min şerri mâ *halag. Ve min şerri ğâsigîn izâ vegab. Ve min şerrin neffâsâti fil'ugad.  Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Anlamı : Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Yâ Muhammed ! (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) de ki:Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöküp bastığı zaman gecenin şerrinden, düğümlere (büyücülerin ipliklere bağladıkları düğümlere) üfürenlerin şerrinden ve hased ettiği zaman hased edenin şerrinden, sabâhın Rabb'ine sığınırım. Not: *h şeklinde yazılan h harfi boğaz hırıldatılarak çıkartılır.

****

NÂS SÛRESİ  Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrâhîm.

Gul e'ûzü birabbinnâs Melikinnâs.  İlâhinnâs. Min şerril vesvâsil*hannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudürinnâs.  Minelcinneti vennâs.

Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Yâ Muhammed ! (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) de ki:Cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabb'ine, insanların Malik'ine, insanların ilâhına sığınırım . Not: *h şeklinde yazılan h harfi boğaz hırıldatılarak çıkartılır.

 

****

Bilgisayarınızda Namaz Hocası kitabı bulunsun isterseniz,

kitabı PDF olarak aşağıdan kolayca indirebilirsiniz

 

http://namazhocası.com/namazhocasiindir.pdf  

 

 

.

 

Tüm Hakları Saklıdır.
© 2012